offini cards logo is in de vorm van een plastic badge

Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

 

 

 

•Artikel 1

Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft; leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.

 

•Artikel 2

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van het order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

 

•Artikel 3

Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in de gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.

 

•Artikel 4

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering en levering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

•Artikel 5

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht de volledige bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a. winstderving.

 

 

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

 

•Artikel 6

De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

 

MATERIALEN VAN DE OPDRACHTGEVER - RISICO

•Artikel 7

De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van anderen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

 

BETALING - BEVOEGDHEID

 

•Artikel 8

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 50% van het bedrag te betalen, en het saldo bij levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met 2%. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 10% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van €100. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijk betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van  betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

 

•Artikel 9

In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

 

•Artikel 10

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%.

 

•Artikel 11

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

 

•Artikel 12

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied (Antwerpen) waarin de onderneming van de leveran-

cier gevestigd is.

Copyright © 2017 offinicards.com. All rights reserved.

Offini cards logo in tekstballon vorm

our cards, our passion...

Sint Apollonialaan 200 unit 4&5

2400 Mol - Belgium

Offini cards logo in tekstballon vorm